సామగ్రి & ఆపరేషన్

పర్సనల్ ఆపరేషన్ ఫ్లో చార్ట్

పరికరాలు_img8
పరికరాలు_img7
పరికరాలు_img6
పరికరాలు_img4
పరికరాలు_img3
పరికరాలు_img2
పరికరాలు_img1
పరికరాలు_img9

పరికరాలు

pcap7
pcap6
pcap5
pcap4
pcap3
pcap1
pcap2
pcap8